Понеділок, 20.05.2019, 01:45
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

Підготовка й оформлення наказів про прийняття, переведення і звільнення працівників

2.1.2. Підготовка й оформлення наказів про прийняття, переведення і звільнення працівників.            
Проголошене ст. 43 Конституції України право громадянина на працю реалізується шляхом надання роботи конкретній людині та оплати праці відповідно до її кількості та якості.Це право громадянин реалізує шляхом укладання трудового договору, тобто через прийняття на роботу.Прийняття громадян на роботу оформляється виданням наказу, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові працівника, посада (спеціальність, кваліфікація, категорія, розряд прописом), структурний підрозділ, специфічні умови (з повною матеріальною відповідальністю, за сумісництвом, зі строком випробування один місяць, на 0,5 ставки посадового окладу тощо). (Типова форма № П-1 додається.) Наказ оголошується працівнику під підпис. Однак трудовий договір вважається укладеним, якщо фактичне допущення до роботи мало місце за вказівкою особи, наділеною правом прийняття на роботу.Після ознайомлення працівника з наказом у його трудовій книжці, а також в особовій картці по формі № П-2 робляться відповідні записи, і працівник у графі "Підпис власника трудової книжки" ставить свій підпис. Згідно з чинним законодавством цей підпис підтверджує, що працівник з наказом про прийняття на роботу ознайомлений, тому в розділі III "Призначення і переведення" особової картки № П-2 пишеться копія наказу.
                                                                 Типова форма № П-1
підприємство, організація
         НАКАЗ №_____________ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ
"___ " ______________201_ р.
                      (прізвище, ім'я, по батькові)
Прийняти на роботу з  
                                                                                         Код
                                                                                         Код
на конкурсній основі
за умовами контракту
зі строком випробування  
чи без нього строк випробування
                                                                                         Код
                                                                                         Код
                                                                                         Код
Строк трудового договору безстроковий на визначений строк основна, за сумісництвом
                                   на час виконання певної роботи
Робота ________________________________________________________
                                       
                 Цех, відділ Дільниця              Категорія персоналу
                          1                2                            3
 
 Професія, посада Тарифний розряд (клас), розряд Табельний номер
                          4                5                            6
  
                  Форма і система оплати праці
Умови праці_______________________
                    нормальні, шкідливі, небезпечні
Надбавка та доплати до заробітної плати               вид І розмір
Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповнимробочим часом __________
Підпис керівника                                                          Підпис працюючого                              
 
Для того щоб правильно підготувати і видати наказ про прийняття на роботу, слід виконувати вимоги чинного законодавства про працю.Без відповідних документів, які працівник зобов'язаний пред'явити, неможливо укласти трудовий договір.Згідно зі статтею 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:
• роз'яснити працівнику його права й обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
• ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
• проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. Громадянин, згідно зі статтею 24 КЗпП України, при укладенні
трудового договору зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я тощо.При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачене законодавством (ст. 25 КЗпП України).Накази про переведення працівників на іншу посаду чи роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації готуються та оформляються на підставі розпорядження керівника або заяви працівника з урахуванням вимог і рекомендацій, викладених у розділі "Загальні положення" цієї глави.У розпорядчій частині наказу вказується попередня посада, посада і структурний підрозділ, куди переводиться працівник, дата і строк переведення (постійно чи тимчасово), причина переведення (виробнича потреба, для заміни відсутнього, у зв'язку з простоєм тощо), умови оплати праці, пільги і компенсації, підстава видання наказу. Якщо працівник переводиться постійно на іншу посаду, до його особової картки № П-2 і трудової книжки заносяться відповідні записи і він повинен поставити свій підпис у картці № П-2.Слід також пам'ятати, що переведення працівника (крім виробничої необхідності, простою і заміни відсутнього строком до одного місяця) допускається тільки за його письмовою згодою.
Типова форма № П-5 додається.
                    Типова форма № П-5
                 підприємство, організація
НАКАЗ____________ № ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ
" __ " _________201_ р.

(прізвище, ім'я, по батькові)
Перевести тимчасово 3 « »_____________ 201_ р. до _____________" _ " 201_ р.
постійно

 Місце

роботи

 Цех.

відділ

 Діль-

ниця

Категорія

персоналу 

Професія,

посада 

Тарифний розряд

(клас), оклад 

Табельний

номер 

Надбавка

до заро-

бітної плати 

Підпис начальни

ка цеху, відділу 

Дата 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 попе-реднє

         
 нове         
Форма і система оплати праці __________
Умови праці ____________ і ___________
Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним
робочим часом ________________________
Вид переведення ______________________ 
Підстави переведення ____________________
Підпис керівника                                        Підпис працівника
" __ "__________ 201_ р.
Накази про звільнення працівників готуються на підставі заяви, ініціативи власника або уповноваженого ним органу (причини вказані у ст. 40 і 41 КЗпП України) і третьої особи, яка не є стороною трудового договору (суд, профспілковий комітет) з урахуванням рекомендацій, викладених у розділі ''Загальні положення" цієї глави.
Підготовка й видання наказу про звільнення правомірні:
• за підстав, викладених у законі;
• за додержання певного порядку звільнення працівника за конкретною підставою.
Накази про звільнення складаються, як правило, з двох частин: розпорядчої (визначається прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, структурний підрозділ, дата й відповідна стаття КЗпП України) та констатуючої, в якій визначаються причина звільнення та мотиви коротко. Далі — підстава видання наказу. Типова форма № П-8 наведена на с. 88.Складаючи наказ про звільнення, слід пам'ятати, що днем звільнення вважається останній день роботи.
Вказуючи у розпорядчій частині дату звільнення, не треба писати літеру "з" (з якого), а писати: звільнити 30.07.96. В особовій картці № П-2 у рядку: "Дата і причина звільнення" пишеться дата і причина звільнення, і працівник обов'язково ставить свій підпис.У разі смерті працівника в розпорядчій частині наказу визначається прізвище, ім'я, по батькові, посада, структурний підрозділ і дата (день смерті), виключення зі списків штатнопосадової книги у зв'язку зі смертю.Підставою буде копія свідоцтва про смерть.Готуючи накази про прийняття, переведення і звільнення працівників, слід пам'ятати специфіку щодо деяких категорій працівників.Так, у ст. 21 КЗпП України визначено, що особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
Тобто застосування контракту можливе лише у випадках, передбачених законом (ст. 21 КЗпП України, Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" від 15.03.94 № 170).
Типова форма
№ П-8 підприємство, організація          АКАЗ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО 
                           (прізвище, ім'я, по батькові)                           

 Цех,

відділ

 Дільниця

 Категорія

персоналу

Професія,

посада 

 Тарифний розряд,

оклад

 Табельний

номер

 Причина

звільнення

       
Умови праці___________________________
                  нормальні, шкідливі, небезпечні
ДОГОВОРУ
 
Звільнити з                    Дата                 Причина звільнення
Підстави звільнення ____________________________
Узгодження звільнення ______________________________ 
З профспілковою організацією номер і дата постанови профкому
Підпис працівника_________________________
Не відпрацьовано днів відпустки____________________
компенсація_________________

Підпис керівника_________
Підпис начальника цеху____________ (відділу) (майстра) дільниці
"___ "___________ 201_ р. "___ "_______________ 201_ р.
Довідка про нездані майново-матеріальні та інші цінності

 Найменування

служби

 Найменування

предмета

 КількістьДата і підпис  Сума заборгованості
     
     

                                                              Заява
          Підпис працівника 88 "__ "___________ 200_ р.
Контракт обов'язково укладається в писемній формі, яка затверджена наказом Міністерства праці України від 15.04.94 № 23 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1992 р. № 84/293).
Форма контракту наведена на с. 90-94.
Працівник, який приймається на роботу за контрактом, власноручно заповнює два примірники договору і підписує їх. Після підписання керівником один примірник з підписом керівника і печаткою видається працівнику. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті.Він є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. У будь-якому випадку умови контракту не повинні погіршувати становище працівників.Крім того, слід зазначити, що контракт укладається тільки в тому разі, коли працівник належить до категорії працівників, що, згідно із законодавством, працюють за контрактом (постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 6 листопада 1992 року).У липні 1998 р. Конституційний Суд України вирішив: контрактна форма трудового договору не може впроваджуватись нормативними актами центральних і місцевих органів місцевого самоврядування, а також колективними договорами й угодами та іншими локальними нормативними актами.Специфічним є також прийняття на роботу на матеріально відповідальні посади.Згідно зі ст. 134 і 135 КЗпП України, крім обов'язкових документів, між працівником і підприємством, установою, організацією укладається письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.Договір про матеріальну відповідальність — це документ, за яким одна сторона — матеріально відповідальна особа — бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов'язується дотримуватися встановлених правил їх приймання, зберігання, відпускання й обліку, а інша сторона — підприємство або організація, якій належать матеріальні цінності, — зобов'язується створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці й виробничу обстановку, що забезпечують схоронність зданих на зберігання матеріальних цінностей.

akadem2.at.ua
monster


Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0