Понеділок, 20.05.2019, 02:24
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

Розпорядчі документи

1.2.2. Розпорядчі документи.

                    Накази з основної діяльності

Незалежно від характеру й типу діяльності організації, її організаційно-правової форми, компетенції управлінська діяльність установ здійснюється шляхом видання розпорядчих документів.Основне призначення розпорядчих документів — регулювання діяльності, що дозволяє органам управління забезпечити реалізацію поставлених перед ними завдань. Видання розпорядчих документів установ визначається актами законодавства, положеннями (статутами) про них. З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції різних установ, можуть прийматися спільні розпорядчі документи.Підставами для прийняття розпорядчих документів в установах є: Конституція (254к/96-ВР) і закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також проведення виконавчої й розпорядчої діяльності з метою виконання установою покладених на неї завдань і функцій.Розпорядчі документи, які надходять до установи від органів вищого рівня, доводяться до організацій, що належать до сфери її управління. Установа має право розсилати ксерокопії документів органів вищого рівня організаціям сфери управління разом із супровідним листом.Документи, що видаються на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дат, номерів і заголовків.В умовах колегіального прийняття рішень видаються постанови та рішення. За єдиноначальності — видаються накази, вказівки та розпорядження.Найпоширенішим видом розпорядчих документів в управлінні є наказ.Наказ — це розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції.
Видання наказу в умовах єдиноначальності прийняття рішень такі:
1. Обґрунтування необхідності видання розпорядчого документа.
2. Збір і аналіз інформації з питання.
3. Підготовка проекту розпорядчого документа.
4. Погодження проекту документа.
5. Винесення проекту розпорядчого документа на розгляд керівництва.
6. Прийняття рішення (підписання документа).
7. Доведення розпорядчого документа до виконавців.
Текст наказу складається з констатуючої й розпорядчої частин. У першій частині викладається мета видачі наказу. Другу позначають словом "НАКАЗУЮ". Вона складається з пунктів. А кожен пункт, у свою чергу, — з кількох частин: дія, термін виконання й відповідальний за виконання. В останньому пункті розпорядчої частини наказу зазначають осіб, яким доручається контроль за його виконанням.У разі потреби в наказі перераховують раніше видані документи (накази, рішення), які цим наказом скасовуються.Після складання тексту наказу необхідно провести його погодження й підписання.Проект наказу погоджують із заступником керівника установи, також юридична служба перевіряє відповідність проекту наказу законодавству та розпорядженням вищих організацій, візує його за наявності необхідних віз.Наказ підписує перший керівник установи або його заступник.
Міністерство освіти і науки України
Н А К А З
м. Київ
16.07.02 № 
Про впровадження основних правил діловодства
З метою перевірки наказу по міністерству "Про проведення заходів по впровадженню основних правил діловодства" від 10.07.02 №77
Н А К А З У Ю:
1. Призначити колегію у складі:
Голова — Кравченко В. М.
Секретар колегії — Волощук Т. П.
Члени колегії:
1. Начальник відділу кадрів Попов С. В.
2. Інспектор канцелярії Гудзь В. О.
2. Керівникам структурних підрозділів надавати членам колегії посильну допомогу й усю необхідну документацію.
3. Установити термін роботи колегії до 28.09.02.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра В. Бережного.
Міністр (підпис) Розшифрування підпису
(Назва підприємства)
Н А К А З
2
Дата № 
2
м. Київ
2
Про проведення атестації керівників, спеціалістів та службовців
З метою виявлення професійно-кваліфікаційних можливостей працівників
НАКАЗУЮ:
1. Провести чергову атестацію керівників, спеціалістів та службов-
ців у період з по 200_ року.
2. Затвердити графік атестації по підрозділах.
3. Заступнику директора забезпечити виготовлення бланків атеста-ційних листів і протоколів засідань атестаційних комісій до
4. Створити (кількість) атестаційних комісій з рівними правами.
5. Комісію з атестації працівників створити в такому складі:
Голова комісії 
Заступник голови  
Члени комісії: 1. 
2. 
3. 
6. Керівникам :
6.1. На підставі графіка проведення атестації скласти поіменний графік, з яким під розписку ознайомити тих, хто повиненпройти атестацію. Термін .
6.2. На кожного працівника, який має пройти атестацію, підготувати характеристику й ознайомити з нею в термін згідно з положенням.
7. Заступнику директора з кадрових питань:
7.1. Провести інструктаж з членами комісії про порядок проведення атестації. Термін .
7.2. Забезпечити контроль за роботою комісії відповідно до вимог Положення про порядок проведення атестації.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора з кадрових питань .
(прізвище, ініціали)
Директор (підпис) Розшифрування підпису

akadem2.at.ua
monster


Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0